Ученически училищен парламент

Списък на представителите на Ученическия училищен парламент в ПЕГ“Д-р Ив. Богоров“

и на избраните за представители на Общинския ученически парламент през 2023/2024 учебна година

Председател на УУП:

Антоана  Антонова Стефанова – 11. а клас

Зам.-председатели:
 1. Виктор Димитров Фералиев – 8. б клас
 2. Жени Валентинова Вълева – 11. в клас
Членове:
 1. Ангел Петков Гиев – 8. а клас
 2. Седеф Сезай Сали – 8. б клас
 3. Диана Боянова Матева – 8. в клас
 4. Калина Панчева Койчева – 8. в клас
 5. Християна Тихомирова Трандева – 8. в клас
 6. Ани Атанасова Гочева – 9. а клас
 7. Георги Димитров Димитров – 9. а клас
 8. Райън Фоллмер – 9. б клас
 9. Виктор Вълков Шиваров – 9. б клас
 10. Лилия Мариянова Стефанова – 9. в клас
 11. Катерина Боянова Хубенова – 9. в клас
 12. Кристиан Юлиянов Семерджиев – 10. a клас
 13. Десислава Димитрова Радева – 10. а клас
 14. Даная Валентинова Вълева – 10. б клас
 15. Нора Георгиева Пачалова – 10. в клас
 16. София Христова Камбурова –  11. а клас
 17. Ангел Янев Янев – 11. б клас
 18. Веселин Николаев Димов – 11. в клас
Членове на Общинския ученически парламент:
 1. Виктор Димитров Фералиев – 8. б клас
 2. София Христова Камбурова – 11. а клас
Според действащия статут на УУП, в него могат да членуват двама представители от клас, съответно председателят и зам-председателят на класа, избрани на Общо събрание на съответния клас. Изключение се прави само за бившия председател на Училищен ученически съвет, който е почетен член и на новосформирания.

Ръководител Педагогически съветник:
Екатерина Атанасова