Квалификационна дейност
Защита от бедствия и аварии
Сигурност
Заседания на педагогическия съвет
Дейност на училището
Личностно развитие на ученика
Стратегия за развитие на ПЕГ
Контролна дейност на директора